0885 409 480   office@yourcompany.com

София, бул. Дондуков №50

Резюме на проекта

Заглавие на проекта Адаптирана физическа активност и спорт - младежи за младежи
Водещ партньор (име/ държава) Балканска агенция за устойчиво развитие – Перник, България
Проектни партньори
(Моля, попълнете партньорите в реда, в който са посочени във Формуляра за кандидатстване)
1.Факултет за спорт и физическо възпитание - Университет в Ниш, Сърбия
2.Спортен клуб "Калоян - Ладимекс" - Перник, България
Приоритетна ос Младеж
Специфична цел 2.2. Хора за хора и работа в мрежи
Цели на проекта Активно приобщаване, насърчаване на равните възможности и активното участие, подобряване на готовността за заетост: Младите безработни ще бъдат обучени как да работят като инструктори по АФАС, които подпомагат младите хора с увреждания в тяхната социална интеграция. Създаване на мрежата на АФАСМ - младежи, подпомагащи младежи.
Дейности по проекта
(Моля, опишете на кратко планираните проектни дейности)
1.Управление на проекта. 2.Анализ на потребностите. Скриниг. Избор на участници. Създаване на мрежата АФАСМ. 3.Методология АФАС за хора с увреждания - плуване; функционална тренировка; кардио фитнес. 4. Учебни материали - плуване, функционална тренировка и кардио фитнес. 5.АФАС обучение на безработни - плуване; 6.Плуване за хора с увреждания. 7.Плуване за ученици с гръбначно изкривяване и плоскостъпие. 8.БГ-РС уъркшоп в Ниш. 9.Отворени АФАС дни - Ниш. 10. Обучение на безработни по функционална
Резултати по проекта
(Моля, опишете какви резултати/ ползи ще се постигнат с реализацията на проекта)
Анализ на потребностите; Методология AФАС за хора с увреждания - плуване, функционална тренировка, кардио фитнес; Методология за гръбначно изкривяване и плоскостъпие; Учебни материали; 30 младежи, обучени / сертифицирани; 30 младежи с увреждания, рехабилитирани; 70 студенти с гръбначно изкривяване и плоскостъпие, участващи в плуване и функционална тренировка; 2 Отворени промоционалните дни АФАС (поне 200 гости); Кръгла маса AФАС в Перник - 50 участници; 2 семинари BG-RS за обмен на добри практики; Създадена мрежа БГ-РС АФАС. Функциониращ уеб сайт с ресурси. Face Book група. Рекламни материали за заинтересованите страни - лифлети, брошури, плакати и др. Книга на треньора.
Целеви групи
(Моля, опишете основните целеви групи, които ще се възползват от резултатите по проекта)
Основните целеви групи са: Младежи от Перник с увреждания, особено тези с двигателни нарушения; От Ниш: с церебрална парализа, квадриплегия, параплегия, забавено движение, ампутации, увредени брахиални нерви и зрителни увреждания;студенти от 5 училища в Перник с гръбначно изкривяване и плоскостъпие; Безработни младежи от Перник и Ниш, които ще получат умения за нова работа - инструктор по АФАС. Крайните бенефициенти ще бъдат всички хора с увреждания и техните семейства; ученици; обучители, бъдещи инструктори по АФАС, членове на мрежата АФАСМ, цялата общност.