0885 409 480   office@yourcompany.com

София, бул. Дондуков №50

БАУР

БАУР е неправителствена организация в обществена полза - част от мрежата от изследователски организации, регионални агенции, институции на всички Балкани и в ЕС. Дейности: Социално-икономическо и устойчиво развитие; Кандидатстване, изпълнение и управление на проекти, финансирани от ЕС; Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници; Архитектура; Дейности, свързани с развитие на пазара на труда, опазване на човешките ресурси и политики в тази област, демографски тенденции, защита на правата на човека; учене през целия живот, развитие на образованието и обучението; Изкуства и култура; Социално включване, социална икономика, социални и здравни услуги; Регионално развитие, трансгранично, транснационално, междурегионално сътрудничество; Туризъм, развитие на селските райони; BASD разполага с: Експерти в обучение, изследвания, иновации, анализи на нуждите; повишаване на осведомеността и работа в мрежа. Член на българска платформа за международно развитие, Фондация Анна Линд, Глобален договор; член на Хартата на Земята.BASD са участвали в: Проект Hair.net - № UK / 10 / LLP-LdV / TOI-329: Хармонизиране на ПОО; добри практики от Обединеното кралство. Проект"Театрален керван без граници" (№ALF / CFP / 2010 / ST2 / 186) Фондация "Анна Линд" (02.2011 - 07.2011 г. CFP / 2012 / MT1 / 226 - (10.2012 - 05.2013) Фестивал EuromedContemporaryArts „Culture Versus Crisis“ (FEMCA CVC) - водещ партньор с организации от Турция, Босна и Херцеговина, Словения и Черна гора. С община Ковачевци, България - 2007CB16IPO006-2011-2-104 BREAD за приготвяне на хляб; промоционални събития на културното наследство - Дни на хляба в България и Сърбия, запазване и съвременно развитие на културните традиции - популяризиране на устойчив начин на живот; публикуване на Книжка за хляба; присъединяване на младите хора към местните култури чрез изкуства;, насърчаване на социо-културното устойчиво трансгранично сътрудничество. Проект LIST LdV с CRPHT Люксембург подобри подхода, използван в предишния проект CENTRAL за трансфер на иновации, като прие своя работна методология. Проект "Европейска перспектива за Косово" № 2010 / 235-646; Проект BUILD SEE - Модел за градска устойчивост и управление на качеството - SEE / D / 0320 / 4.1 Еразъм Плюс проекти КД 1 е КД2.

Мрежи: Член на българската платформа за международно развитие
http://www.bpid.eu/en/members-bpid: http://www.bpid.org/

http://www.un.org/esa/policy/policybriefs/

http://www.euromedalex.org/node/10573

https://earthcharter.org

https://unitedcivilizations.org/about-us/